nepal.gif
Nepali lunchby SAV School, Bageshwori, Nepal
Teacher: Govinda Prasad Panthy